12/10/2018 Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018 – 2019

12/10/2018 Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018 – 2019

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Διακήρυξη διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού η «Προμήθεια τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής 2018-2019», προϋπολογισμού 5.856.144,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που διενεργείται στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος “Επισιτιστικής και Βασικής συνδρομής του ΤΕΒΑ/FEAD.
 
Αναθέτουσα Αρχή: Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 12/10/2018 και ώρα 12:00:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 11/09/2018.

<!–