12/10/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/10/2018

12/10/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 18/10/2018

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 18η  Οκτωβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
                                               
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Αποδοχή όρων για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και από πόρους του Τ.Π.& Δανείωνa
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου του έτους 2018a
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 11ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Ιλίου έτους 2018a
 4. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο, βάσει του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017a
 5. Λήψη απόφασης για χρήση της υπηρεσίας ePOS για προγράμματα του Δήμουa
 6. Έγκριση  διενέργειας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου, έτους 2019»a
 7. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016a

 
Β.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Λήψη απόφασης για πρόταση τροποποίησης σχεδίου για την έγκριση ως πεζόδρομου του τμήματος της μη εγκεκριμένης οδού Κισσάμου στο Ο.Τ. 1109 περιοχής ΜΙΧΕΛΗa
 2. Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου και μεταφορά του σε νέα θέσηa
 3. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Ζ1/17a
 4. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝa
 5. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ (Τελικού Τακτοποιητικού) του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/15a
 6. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝa
 7. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου ΣΠΟΡΑΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Α1/15a
 8. Λήψη απόφασης για την ένταξη δαπανών στην κατανομή των πιστώσεων της ΣΑΤΑa
 9. Λήψη απόφασης για χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Ζ1/2017a

 
Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου λόγω παράβασης του άρθρου 7 παρ. 3 εδαφ. 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa

 
Δ. ΓΕΝΙΚΑ
 

 1. Λήψη απόφασης για συμμετοχή εκπροσώπων στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ, που θα πραγματοποιηθεί στο Μυστρά στις 24 – 25 Οκτωβρίου 2018

<!–