12/07/2024 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24

12/07/2024 – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΑΓΩΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΓ. Β1/24

Εκτιμώμενης αξίας 161.290,32 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 12.07.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 18.07.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 208220

Ενεργός υπερσύνδεσμος: http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspxa

 

1a_ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_ΕΡΓ. Β1-24a

1b_ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ΕΡΓ. Β1-24a

1c_ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΕΡΓ. Β1-24a

1d_ΤΣΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΕΡΓ. Β1-24a

1e_EΣΥ-ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ_ΕΡΓ. Β1-24a

1f_ΦΑΥ_ΕΡΓ. Β1-24a

1g_ΣAY_ΕΡΓ. Β1-24a

16a_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΚΗΜΔΗΣ_ΕΡΓ_ Β1-24a

16b_ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΕΡΓ_ Β1-24a

16c_ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_ΕΡΓ.Β1-24a

Β1 24 – ESPDa