13/03/2020 Προμήθεια στεφάνων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

13/03/2020 Προμήθεια στεφάνων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου

a

Προμήθεια στεφάνων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 41/2020 μελέτη με τίτλο  «Προμήθεια στεφάνων για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Ιλίου» συνολικού προϋπολογισμού 2.802,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 18/03/2020 ώρα 13:00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).

Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/03/2020 ώρα 13:15.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).

<!–