14/05/2020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/20

14/05/2020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/20

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει

συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓ. Η1/20

Εκτιμώμενης αξίας  60.000,00  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24 % ),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Ιλίου Κάλχου 48-50,  στο 1ο υπόγειο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) στις  14/05/2020  ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών 10:00 πμ  από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου

Η δημοπρασία αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 30/04/2020.

Η1 20 Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣa

Η1 20 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Η1 20 ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓ signeda

Η1 20 Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣa

ΤΕΥΔ Η1_20a

Η1 20 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 08-05-2020a