14/12/2016 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016

14/12/2016 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Συνοπτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για καθένα από τα προς προμήθεια είδη ξεχωριστά για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016», προϋπολογισμού 74.149,77 € (εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν σαράντα εννέα ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν επί αποδείξει, έγγραφη προσφορά μέσα σε σφραγισμένο φάκελο :
Α) Είτε με κατάθεσή ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ήτοι την 14/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. .
Β) Είτε ταχυδρομικά ή με άλλον τρόπο στη Διεύθυνση: Κάλχου 48 – 50, Γραφείο Πρωτοκόλλου, 1ος όροφος, Τ. Κ. 131 22 το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού δηλαδή την 13/12/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ. μ.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 02/12/2016.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Τεύχος Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

06/12/2016:Διευκρινίσεις προς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016» : Δείτε τον παρακάτω συνδέσμο στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

08/12/2016:Διευκρινίσεις προς ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς για τον διαγωνισμό για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων περιόδου 2016» : Δείτε τον παρακάτω συνδέσμο στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

<!–

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a