15/10/2019 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: Προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

15/10/2019 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: Προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα

a

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: Προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π127/2019 μελέτη για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού για το πρόγραμμα: Προώθηση της απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα» συνολικού προϋπολογισμού 19.232,03 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω προμήθεια  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να καταθέσουν προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για κάθε ομάδα.
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν πέρα από την οικονομική τους προσφορά και όλα όσα ορίζονται στο άρθρο 3 της με ΚΜ127/2019 μελέτης ως δικαιολογητικά συμμετοχής.
 
            Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη 23/10/2019 και ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
            Η οικονομική προσφορά εκάστου υποψήφιου προμηθευτή, πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας ειδών. Προσφορές, οι οποίες δεν αφορούν το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μιας ομάδας θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (άρθρο 5 της με ΚΜ127/2019 Μελέτης)
           
            Ο οικονομικός φορέας, ο οποίος θα αναδειχθεί ανάδοχος της παρούσας προμήθειας (και μόνο αυτός) θα προσκομίσει άμεσα και πριν την έκδοση Απόφασης ανάθεσης τα εξής δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 10 της με ΚΜ127/2019 μελέτης:
 
 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση με ημερομηνία υπογραφής μεταγενέστερη από αυτή της ειδικής πρόσκλησης,  εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου.

 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
 
Για τα φυσικά πρόσωπα, η υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής τους.
 
Στην υπεύθυνη δήλωση θα αναφέρεται ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει ήτοι: Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τις προσκομίσουν.
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ββ) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.
Εναλλακτικά μπορεί να υποβληθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016

  1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος:

α) κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς ήταν ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
β) κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) καθώς και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.
Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
 
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους
 
 
 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 127/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–