150/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με την «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»

150/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού σχετικά με την «Συντήρηση & Επισκευή μεταφορικών μέσων»

Τελευταία Νέα