152/2020 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου», καθώς η προθεσμία των προσφορών λήγει στις 9 Ιουνίου 2020

152/2020 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου», καθώς η προθεσμία των προσφορών λήγει στις 9 Ιουνίου 2020

152/2020 – Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση Λεωφόρου Αγ. Νικολάου», καθώς η προθεσμία των προσφορών λήγει στις 9 Ιουνίου 2020