153/2024 – συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 112/29956/25-4-2024 Απόφασης Δημοτικής Επιτροπής