16/10/2019 Ανακοίνωση υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης

16/10/2019 Ανακοίνωση υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 – Προσωρινοί πίνακες κατάταξης

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων αναφορικά με την υπ’ αριθ.41217/19-09-2019 ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών ή έως εννέα (9) μηνών (για απασχόληση σε αναγνωρισμένη σχολή) από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρακτικά επιλογής προσωπικού από τις οριζόμενες επιτροπές (έγγραφο υπ’αριθμ. 49362/15-10-19).
 
Το παρόν συντάσσεται προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης πρόσληψης και της έναρξης της 5νθημερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων των υποψηφίων η οποία αρχίζει την 17-10-2019 και λήγει την 21-10-2019.
 

<!–