16/10/2019 Αντικατάσταση υφάσματος θέσεων εργασίας προσωπικού και επισκεπτών

16/10/2019 Αντικατάσταση υφάσματος θέσεων εργασίας προσωπικού και επισκεπτών

a

Αντικατάσταση υφάσματος θέσεων εργασίας προσωπικού και επισκεπτών
Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την Π 96/19 μελέτη με τίτλο  «Αντικατάσταση υφάσματος θέσεων εργασίας προσωπικού και επισκεπτών» συνολικού προϋπολογισμού 2.802,40 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές για την ανωτέρω υπηρεσία  σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική μελέτη για τη διενέργειά της με απ’ ευθείας ανάθεση.
 
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.  

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 23/10/19 ημέρα Τετάρτη ώρα 11.00 στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Ιλίου, στην οδό Κάλχου 48 – 50 (1ος όροφος).
 
Το άνοιγμα των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την 23/10/2019ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11.10 π. μ.  σε Γραφείο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48 – 50 (2ος όροφος).
             
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ :

  1. Η Μελέτη 96/2019
  2. Έντυπο οικονομικής προσφοράς.

<!–