16/12/2016 Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου

16/12/2016 Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εργαλείων – μηχανημάτων και αναλωσίμων ειδών για τα συνεργεία του Δήμου», προϋπολογισμού 28.738,70 € (είκοσι οκτώ χιλιάδων επτακοσίων τριάντα οκτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 16/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ έως 10:30, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 02/12/2016.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Τεύχος Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

05/12/2016 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Για την ομάδα ΣΤ: Γεωργικά μηχανήματα
Για τμήμα πρασίνου
Χλοοκοπτική μηχανή, διευκρινίζεται ότι στον βασικό εξοπλισμό θα πρέπει να περιλαμβάνεται  επιπλέον μεταβαλλόμενη ταχύτητα αυτοκίνησης τύπου vario

<!–