16/12/2016 Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου

16/12/2016 Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΛΙΟΥ
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια καινούργιων αυτοκινήτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου», προϋπολογισμού 64.999,56 € (εξήντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα εννέα Ευρώ και πενήντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου, την 16/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μμ έως 12:30 μμ, στο κτίριο του Δήμου Ιλίου, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 02/12/2016.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το Τεύχος Διακήρυξης και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

<!–