16/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/12/2016

16/12/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 21/12/2016

Σας καλούμε σε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 21η  Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 15ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Ιλίου, οικονομικού έτους 2016a
 2. Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμωνa
 3. Λήψη απόφασης για χρησιμοποίηση ποσοστού 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών αναγκώνa
 4. Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016»a
 5. Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την υπηρεσία «Συντήρηση καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»a
 6. Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου και τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου, έτους 2016»a
 7. Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων»a
 8. Παράταση της οριζόμενης υπό της συμβάσεως προθεσμίας για την «Προμήθεια ειδών απολυμαντικών και καθαριότητας για τις ανάγκες Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου»a
 9. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία «Συντήρηση – τεχνική υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού των υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 59.830,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%a
 10. Λήψη απόφασης για Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορώνa
 11. Νομιμοποίηση δαπανών και απαλλαγή υπόλογου διαχείρισης Παγίας Προκαταβολής οικονομικού έτους 2016a
 12. Λήψη απόφασης για την επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσούa
 13. Λήψη απόφασης για ανανέωση της μείωσης δημοτικού καταστήματος επί της οδού Λ. Δημοκρατίας 67a
 14.  Λήψη απόφασης για επιχορήγηση της Οργάνωσης για τα παιδιά UNICEFa

 
Β.   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

 1. Τροποποίηση σχεδίου λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΥΡΟΝΤΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ και ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΑΛΕΥΡΟΝΤΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1175 επί των οδών Κυπαρισσίας και Ηροδότου κατόπιν αιτήματος των ιδιοκτητώνa
 2. Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην ΔΕΗ (ΔΕΔΔΗΕ) για εργασίες χωρίς άδεια, ή για εργασίες χωρίς ενημέρωση της υπηρεσίας μας, καθώς και για εγκατάλειψη προϊόντων εκσκαφής (μπαζών), σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντοςa
 3. Έγκριση του 3ου Τελικού – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΡΓ. Β1/13a
 4. Έγκριση του 3ου Τελικού – Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/13a
 5. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ – ΚΑΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥa

  
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για υλοτομία ή μη δένδρων σε διάφορα σημεία του Δήμου μαςa

 
Δ. ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 

 1. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση αδειοδοτημένων αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ιλίου σε Αθλητικούς Συλλόγους που εδρεύουν σε αυτόν για την άσκηση αθλητικών δραστηριοτήτωνa

Ε. ΓΕΝΙΚΑ
 
22. Λήψη απόφασης για παραχώρηση αίθουσας ελαφράς λυόμενης προκατασκευήςa
 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
 
 
Κουκουβίνος Δημήτριος

<!–