168/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»

168/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης για την «Μίσθωση μηχανημάτων για διαμορφώσεις χώρων»