17/02/2015 Οριστικοί πινάκες κατάταξης και αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 70128/11-12-14 για πρόσληψη 30 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

17/02/2015 Οριστικοί πινάκες κατάταξης και αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. 70128/11-12-14 για πρόσληψη 30 Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής

Οι παρακάτω υπογράφοντες : 1) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Γεράσης Ευάγγελος υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 17-02-15 στην ανάρτηση οριστικών πινάκων κατάταξης και αποτελεσμάτων  κατόπιν της υπ’ αριθμ. 70128/11-12-14 Ανακοίνωσης του Δήμου Ιλίου για την πρόσληψη 30 (τριάντα) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, μετά την παρέλευση της 10ήμερης προθεσμίας υποβολής ενστάσεων.

Για να δείτε ή να κατεβάσετε το πρακτικό ανάρτησης και τους πίνακες κατάταξης και αποτελεσμάτων επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο στην ενότητα: Έγγραφα – Ανακοινώσεις.

<!–