17/10/2012 ΔΗΚΕΠΑΚΑ- Προσληψη 35 ατόμων με ΣΟΧ1/2012

17/10/2012 ΔΗΚΕΠΑΚΑ- Προσληψη 35 ατόμων με ΣΟΧ1/2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1 / 2012
 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε (35) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου»

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων  ξεκινάει την  18/10/2012 και λήγει την 29/10/2012.
 

<!–