17/10/2012 ΔΗΚΕΠΑ – Πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

17/10/2012 ΔΗΚΕΠΑ – Πρόσληψη 13 ατόμων με σύμβαση μίσθωσης έργου

Ο Πρόεδρος ΔΗΚΕΠΑ Δήμου Ιλίου , σύμφωνα με την αριθ. οικ. 648/632/5-1-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και κατόπιν της προγενέστερης ανακοίνωσης προσλήψεων προσωπικού, με αρ. πρωτ.:2351/19-9-2012 με συμβάσεις μίσθωσης έργου και των σχετικών αποφάσεων 250/2012 και 251/2012 του Δ.Σ. του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου, θα προβεί στην κάλυψη των συνολικά (13) ατόμων – θέσεων που δεν καλύφθηκαν – των κάτωθι ειδικοτήτων:  Τρεις (3) θέσεις ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι (Παραδοσιακών Χορών), Μία (1) θέση ΔΕ Εκπαιδευτής Αγιογραφίας και Εννέα (09) θέσεις Μουσικοί,  με αντικείμενο την εκτέλεση των αντίστοιχων έργων στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων 2011 του Δήμου Ιλίου, με σύμβαση μίσθωσης έργου η διάρκεια της οποίας δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.
           
Προσόντα διορισμού για την πρόσληψη των ανωτέρω ορίζoνται :
 
Τρεις (3) θέσεις «ΔΕ Χοροδιδάσκαλοι (Παραδοσιακών Χορών)»
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (α+β+γ):
α) Πτυχίο Λυκείου (Γενικό ή Ενιαίο Πολυκλαδικό ή Τεχνικό Επαγγελματικό ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας)
β) Βεβαίωση ιδιωτικών σχολών χορού ή σωματείων ή σχετική τριετή τουλάχιστον εμπειρία ως χοροδιδάσκαλος παραδοσιακών χορών
γ)  Διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων ή συλλόγων.
 
 
Μία (1) θέση «ΔΕ Εκπαιδευτής Αγιογραφίας» :
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (α+β) :
α) – Πτυχίο αναγνωρισμένης σχολής αγιογραφίας
                                 ή
     – Απολυτηρίου Λυκείου (Γενικό ή Ενιαίο Πολυκλαδικό ή Τεχνικό Επαγγελματικό ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας)  και βεβαίωση εργαστηρίων ελευθέρων σπουδών της ειδικότητας
β) Διδακτική εμπειρία σε ανάλογα προγράμματα Δήμων
Εννέα (09) θέσεις  «Μουσικών» :
   ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (Α+Β):
Α)

  • Δίπλωμα ή Πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητος οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής  της ημεδαπής ή αλλοδαπής στις αντίστοιχες ειδικότητες :

(1) Καθηγητής πιάνου
(2) Καθηγητές κιθάρας
(1) Καθηγητής τρομπέτας
(1) Καθηγητής σαξοφώνου

  • Βεβαίωση σπουδών της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου ή μαθήματος διδασκαλίας για το οποίο προσλαμβάνεται ο υποψήφιος, αναγνωρισμένου ωδείου ή μουσικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής στις αντίστοιχες ειδικότητες :

(2) Καθηγητές ηλεκτρικής κιθάρας
(1) Καθηγητή κρουστών
(1)Καθηγητή μουσικής προπαιδείας
 
Β) Διδακτική εμπειρία σε δημοτικά ωδεία ή σε μουσικά ιδρύματα.
Για τις επιλογές απασχόλησης των ανωτέρω ειδικοτήτων, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Ιλίου.
.
 
Απαραίτητα Δικαιολογητικά
(Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα)
Α) Τίτλος σπουδών
Β)  Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
Γ)  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης   
Δ) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Ε) Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα προγράμματα Δήμων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά στα Γραφεία του Νομικού Προσώπου  του Δήμου Ιλίου (Αγ. Φανουρίου 99)  , μετά τις δύο αναρτήσεις σε εφημερίδα και την ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Ιλίου από 18/10/2012 έως και 23/10/2012  (9-2μμ).

<!–