17/11/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣOX 5/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

17/11/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣOX 5/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Δήμο Ιλίου

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (02) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του. 

Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων
αρχίζει την 18-11-2015 και λήγει την 27-11-2015.

<!–