177/2020 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά: α) της με αριθμό 29/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, β) της με αριθμό 5495/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές)

177/2020 – Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά: α) της με αριθμό 29/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Ιλίου, β) της με αριθμό 5495/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών (Τμήμα 20ο Τριμελές)