18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 13/2013

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 13/2013

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία τη Δημοτική Σύμβουλο κ. Βομπιράκη Νικολέττα του Παναγιώτη,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και της μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 
 1. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
 2. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
 3. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
 4. Τη συνυπογραφή μετά των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 5. Την υπογραφή των αποφάσεων που αφορούν προσωρινή αφαίρεση άδειας λειτουργίας καταστήματος και σφράγιση αυτού, κατόπιν συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 6 του Ν.3463/06.
 6. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας προσωπικού, πληρωμής των ενοικιαζόμενων χώρων,  πληρωμής ΔΕΚΟ  και παγίας προκαταβολής.
 7. Την συνυπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων, που έχουν συνταχθεί από την αρμόδια υπηρεσία.
 8. Τον έλεγχο της κανονικής είσπραξης των εσόδων του Δήμου καθώς και των νομίμως βεβαιωθέντων χρεών, οφειλών ή προστίμων σε βάρος τρίτων.
 9. Την υπογραφή των Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσμευσης), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο ΠΔ 113/10. 
 10. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
 11. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
   Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>