18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 14/2013

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 14/2013

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Λιόση Γεώργιο του Χρήστου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 
  1. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
  2. Tην εποπτεία της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.
  3. Τη συντήρηση και ευθύνη καλής λειτουργίας και ευπρεπούς εμφάνισης των Δημοτικών Κτιρίων και των κοινοχρήστων χώρων καθώς και τη μέριμνα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επισκεπτών σε αυτά.
  4. Τη μέριμνα για την διενέργεια επιθεωρήσεων για αυθαίρετες καταλήψεις και επεμβάσεις στους κοινόχρηστους χώρους και την ευθύνη αποκατάστασης.
  5. Τη συνυπογραφή μετά των Διευθυντών των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
 
  1. Την αναπλήρωση του κ. Δημάρχου στα ληξιαρχικά καθήκοντα σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού.
  2. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
   Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>