18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 15/2013

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 15/2013

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου με αντιμισθία το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αυγουλά Ευάγγελο του Γεωργίου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 
  1. Την ευθύνη οργάνωσης και εποπτείας της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και Υγείας του Δήμου.
  2. Τις αρμοδιότητες σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του Δήμου.
  3. Την προσυπογραφή μετά των υπηρεσιακών παραγόντων και Προϊσταμένων των αντιστοίχων οργανικών μονάδων των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων, που του ανετέθησαν με την εν λόγω απόφαση.
  4. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
          Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>