18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 16/2013

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 16/2013

Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ιλίου άνευ αντιμισθίας το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαραλαμπόπουλο Ιωάννη του Αθανασίου,  με θητεία από 01/01/2013 μέχρι 31/08/2014 και του μεταβιβάζουμε τις εξής αρμοδιότητες:
 
  1. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Μηχανολογικού και Καθαριότητας και της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος.
  2. Την εποπτεία και το συντονισμό του Δημοτικού Κοιμητηρίου.
  3. Την ευθύνη για την εκτέλεση υπερωριακής εργασίας από το εργατοτεχνικό προσωπικό (την εργασία κατά τις απογευματινές ώρες – Κυριακές – Αργίες) και την κατανομή του προσωπικού σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες των ως άνω Διευθύνσεων.
  4. Τη μέριμνα για την περισυλλογή και απόσυρση των εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων.
  5. Την εποπτεία των λαϊκών αγορών και πανηγύρεων του Δήμου μας και την εφαρμογή των μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία τους.
  6. Τη συνυπογραφή μετά των Διευθυντών των εγγράφων, που σχετίζονται με την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων.
  7. Την ευθύνη ετοιμότητας, συντονισμού και αποδοτικής λειτουργίας της Πολιτικής  Προστασίας.
  8. Την τέλεση πολιτικών γάμων.
 
 
          Η παρούσα να δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

<!–

–>