18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 18/2013

18/01/2013 Απόφαση Δημάρχου 18/2013

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την ανάθεση στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γκιώνη Ιωάννη του Διονυσίου του συντονισμού και της εποπτείας του εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού έργου των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ιλίου.
    Η παρούσα ισχύει  από της κοινοποιήσεως.

<!–

–>