18/01/2016 Πρακτικό ανάρτησης ανασυνταγμένου πίνακα κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015

18/01/2016 Πρακτικό ανάρτησης ανασυνταγμένου πίνακα κατάταξης της υπ’ αριθμ. ΣOX 4/2015

Οι παρακάτω υπογράφοντες: 1) Μήτσης Βασίλειος υπάλληλος του Δήμου Ιλίου του κλάδου ΠΕ Διοικητικού και 2) Λιατήρη Μαρία υπάλληλος του Δήμου Ιλίου ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού, προβαίνουμε σήμερα την 18-01-2016 στην ανάρτηση του ανασυνταγμένου πίνακα κατάταξης και βαθμολογίας ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 (αρ. πρωτ. 44352/29-09-2015) ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
               
Το παρόν συντάσσεται κατ’ άρθρο 21 του Ν. 2190/1994 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους των οποίων η σειρά κατάταξης έχει μεταβληθεί, η οποία αρχίζει την 19-01-2016 και λήγει την 28-01-2016.

<!–