18/03/2019 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

18/03/2019 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, προϋπολογισμού 82.197,38€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαδικτυακός τόπος υποβολής προσφοράς : www.promitheus.gov.gra

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών είναι η  12/03/2019 και ώρα 09:00

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών είναι  18/03/2019 και ώρα 15:00

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 22/02/2019.

<!–