19/04/2017 Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

19/04/2017 Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι :
εκτίθεται σε Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει ποιοτικών κριτηρίων και τιμής για την υπηρεσία «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» προϋπολογισμού 86.043,60 € ( ογδόντα έξι χιλιάδων σαράντα τριών ευρώ και εξήντα λεπτών), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό Π53/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει προσφορά τουλάχιστον για μία ομάδα .

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ.) ορίζεται η 07/04/2017.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε. Σ. Η. ΔΗ. Σ., ορίζεται η 19/04/2017 και ώρα 15:00:00.

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 24/03/2017.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Διακήρυξη, την Περίληψη Διακήρυξης,το ΤΕΥΔ και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού 
επισκεφτείτε τη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, ή 
επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.

30/03/2017 Διευκρίνηση:
Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 22, του Παραρτήματος Α΄ της με αριθμ. πρωτ. 12694/24-03-2017 Διακήρυξης με τίτλο: «Πρόγραμμα θερινής ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης παιδιών» δεν αφορά το αντικείμενο της ανωτέρω διακήρυξης και έχει εκ παραδρομής προστεθεί. 

<!–