19/11/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 52796/18-11-2015 Π.Α.γ.Ο. 2015-2016 για σύμβαση εργασίας 25 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

19/11/2015 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. 52796/18-11-2015 Π.Α.γ.Ο. 2015-2016 για σύμβαση εργασίας 25 πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25)
πτυχιούχων καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) 2015 – 2016 του δήμου μας.
Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 20-11-2015 και λήγει την 30-11-2015.

<!–