199/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»

199/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»

199/2020 – Έγκριση πρακτικών της επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού διαγωνισμού σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών και των Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου»