20/06/2012 Προκήρυξη Κοινωφελούς Εργασίας Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

20/06/2012 Προκήρυξη Κοινωφελούς Εργασίας Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ εξέδωσε την  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ.  ΚΟΧ 58.902/1/ 2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, 
στην Περιφέρεια Αττικής»στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» 

 

Για την πρόσληψη,  µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,συνολικά εκατόν είκοσι (120)  ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος 
ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)  στην Περιφερειακή Ενότητα ∆υτικού Τοµέα Αθηνών, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.)
για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013

<!–