200/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων έτους 2020»

200/2020 – Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής διενέργειας και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για τις «Δημιουργικές υπηρεσίες γραφιστικής και προμήθεια αφισών – εντύπων έτους 2020»