201/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου»

201/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου»

201/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας της σύμβασης σχετικά με την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και απολυμαντικών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δήμου Ιλίου»