9 Δεκεμβρίου, 2021

9 Δεκεμβρίου, 2021

28/12/2021 – Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων Δήμου Ιλίου, έτους 2021 a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον οικονομικότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την «Προμήθεια μέσων ατομικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη εργασία «Μεταφορά εξοπλισμού της κεντρικής βιβλιοθήκης του δήμου Ιλίου» a

Ο Δήμος Ιλίου πρόκειται να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «Μεταφορά εξοπλισμού της κεντρικής  βιβλιοθήκης του δήμου Ιλίου» (Κ.Μ. Π189/2021). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν