16 Μαρτίου, 2023

16 Μαρτίου, 2023

Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2023 (για τη πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών) a

Προβαίνουμε σήμερα Πέμπτη 16-03-2023 στην ανάρτηση της υπ’ αριθ. 92895/16-12-2022 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 2/2023) για τη πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά