Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2023 (για τη πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών)

Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2-2023 (για τη πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών)

Προβαίνουμε σήμερα Πέμπτη 16-03-2023 στην ανάρτηση της υπ αριθ. 92895/16-12-2022 ανακοίνωσης (ΣΟΧ 2/2023) για τη πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών, του Δήμου Ιλίου.


Το πρακτικό συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 17-03-2023 και λήγει την 27-03-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 2-2023a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΟΧ 2-2023 (Εγκεκριμένη ΑΣΕΠ)a

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕa

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ a