27 Μαρτίου, 2023

27 Μαρτίου, 2023

19/04/2023 – Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη