19/04/2023 – Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

19/04/2023 – Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής

Εκτίθεται σε δημοπρασία με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής», Προϋπολογισμού 64.999,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των ειδών τουλάχιστον μίας ομάδας θα απορρίπτεται.

Οι προσφορές θα πρέπει να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης, όπως καθορίζεται από τον Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016), όπως ισχύει.

  1. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ορίζεται η 04/04/2023 και ώρα 09:00:00πμ. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ορίζεται η 12/04/2023 και ώρα 15:00:00μμ.
  2. Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς παροχή είδη, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  3. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.
  4. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής σε ποσοστό 2% (χωρίς Φ.Π.Α.) με ανάλογη στρογγυλοποίηση στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο (άρθρο 72 του ν. 4412/2016), επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι:

Α Ομάδα: «Μηχανογραφικός εξοπλισμός» τετρακόσια εβδομήντα τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (473,20€)

Β Ομάδα: «Φωτοτυπικά πολυμηχανήματα» τετρακόσια τρία ευρώ και είκοσι δύο λεπτά (403,22€)

Γ Ομάδα: «Φορητός Η/Υ» σαράντα τέσσερα ευρώ και πενήντα έξι λεπτά (44,56€)

Δ Ομάδα «Πολυμηχανήματα» εκατόν είκοσι επτά ευρώ και σαράντα λεπτά (127,40€)

  1. Όλα τα σχετικά των τευχών του διαγωνισμού ευρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, Κάλχου 48-50, 2ος όροφος, τηλ. 213 2030136, 213 2030184, 213 2030195, 213 2030196, Τ.Κ. 131 22, κος Μ. Κρητικός, κα Ε. Τσαμπάση, κος Χρήστου Π. κα Α. Μαράτου,  email: promithies@ilion.gr).
  2. Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.pdf) στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου https://www.ilion.gra

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 31/3/2023

Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών καθώς και η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για τα «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» Προϋπ/σμού: 64.999,56 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (ΚΜ 101/2022), με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 188784, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 22792/27-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012370684 2023-03-27), λόγω διακοπής λειτουργίας και αναβάθμισης του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με τη με αριθμό 085/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό πρωτ. 24128/30-3-2023 η οποία έλαβε τον παρακάτω Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (Α.Δ.Α.Μ.): 23PROC012408204 2023-03-31 και στην πλατφόρμα της ΔΙΑΥΓΕΙΑ τον Α.Δ.Α. 9ΥΣ8ΩΕΒ-Σ59.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών μετατίθεται για την 19/04/2023 και ώρα 15:00μμ και η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» μετατίθεται για την 25/04/2023 και ώρα 10:00 πμ.

Σε ότι αφορά τον χρόνο ισχύος των υποβαλλόμενων προσφορών καθώς και τον χρόνο ισχύος της εγγύησης συμμετοχής, θα ληφθεί υπόψιν η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της υπ’ αριθμ. πρωτ. 22792/27-3-2023 διακήρυξης.
Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, τηλ. επικ. 213 2030136, 213 2030184, 213 2030195, 213 2030185, κος Μ. Κρητικός, κα Ε. Τσαμπάση, κος Π. Χρήστου, email: promithies@ilion.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 07/04/2023

Ματαιώνεται η διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων, με Α/Α Συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ 188784, με αριθμό πρωτ. διακήρυξης 22792/27-3-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012370684 2023-03-27), για την «Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής» (ΚΜ 101/2022), Προϋπολογισμού 64.999,56€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω σφάλματος στις τεχνικές προδιαγραφές, σύμφωνα με τη με αριθμό 108/2023 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό πρωτ. 27011/7-4-2023  με Α.Δ.Α.  ΩΧΥΟΩΕΒ-Ν76.

Για περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Ιλίου, τηλ. επικ. 213 2030136, 213 2030184, 213 2030195, 213 2030185, κος Μ. Κρητικός, κα Ε. Τσαμπάση, κος Π. Χρήστου, email: promithies@ilion.gr

AOE1082023 ΨΥa

ΚΜ 101_22 Ανακοίνωση Ματαίωσης1 ΨΗΦa

 

Π10122 – ESPDa

Π10122 – ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣa

Π10122 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

Π10122 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

  1. Νέα ΑΟΕ περί μετάθεσης καταληκτ. ημερομηνίας και ημερομηνίας αποσφράγισηςa
  2. Ανακοίνωση  περί μετάθεσης καταληκτ. ημερομηνίας και ημερομηνίας αποσφράγισηςa

Τελευταία Νέα

Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών a