12 Ιουλίου, 2023

12 Ιουλίου, 2023

Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 για τη πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου a

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 12-07-2023 την υπ’ αριθ. 41018/02-06-2023 ανακοίνωση (ΣΟΧ 3/2023) για τη πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4)