Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 για τη πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Πρακτικό Ανάρτησης Ανακοίνωσης ΣΟΧ 3/2023 για τη πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου

Αναρτούμε σήμερα Τετάρτη 12-07-2023 την υπ’ αριθ. 41018/02-06-2023 ανακοίνωση (ΣΟΧ 3/2023) για τη πρόσληψη, με σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Δήμου Ιλίου.

Το παρόν συντάσσεται, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4765/2021 όπως ισχύει, προς πιστοποίηση της δημόσιας ανακοίνωσης και της έναρξης της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων η οποία αρχίζει την 13-07-2023 και λήγει την 24-07-2023.

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ3/2023 (4 ΑΤΟΜΑ)a

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΣΟΧ 3/2023a

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕa

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕa

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (10.6.2021)a