8 Μαρτίου, 2024

8 Μαρτίου, 2024

22/03/2024 – Υπηρεσίες περίθαλψης αδέσποτων ζωών a

Εκτίθεται σε δημοπρασία με διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη

Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος a

Ο Δήμος Ιλίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη με κωδικό 31/2024 μελέτη που αφορά στην «Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος» συνολικού προϋπολογισμού