05/04/2024 – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

05/04/2024 – ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ

διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία

για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

«ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

 

Εκτιμώμενης αξίας  167.872,87 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και β) τους όρους της παρούσας

 

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05.04.2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

 

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 11.04.2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

 

Α/Α Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ: 206543

Ενεργός υπερσύνδεσμος:  http://pwgopendata.eprocurement.gov.gr/actSearchErgwn/faces/active_search_main.jspxa

 

ΜΕΛ 02-2024 – ΦΑΚΕΛΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣa

ΜΕΛ 02-2024 – ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝa

ΜΕΛ 02-2024 – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗa

ΜΕΛ 02-2024 – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣa

ΜΕΛ 02-2024 – Project_Planning_Financial_Proa

ΜΕΛ 02-2024 – ESPDa