21/01/2016 Προμήθεια καυσίμων

21/01/2016 Προμήθεια καυσίμων

a

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, αν ενδιαφέρεστε να συμμετέχετε σε έναν διαγωνισμό μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στο τμήμα προμηθειών (promithies@ilion.gr) με τα στοιχεία σας ώστε να σας παρέχει τυχόν διευκρινίσεις σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του διαγωνισμού.

<!–

–>

a

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΛΙΟΥ
διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α. (Υπ. Αποφ. 11389/1993) και με κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη ποσοστιαία έκπτωση, η οποία θα προσφερθεί επί των Μέσων Χονδρικών Τιμών (Μ. Χ. Τ.) του πετρελαίου κίνησης, της απλής αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων και του πετρελαίου θέρμανσης, όπως αυτές πιστοποιούνται για το Νομό Αττικής από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για κάθε προς προμήθεια είδος ξεχωριστά, το οποίο συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης η «Προμήθεια καυσίμων», προϋπολογισμού 59.960,00 πλέον Φ. Π. Α. 23% 13.790,80 για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου. Η παρούσα διαδικασία προμήθειας κρίνεται απαραίτητο να πραγματοποιηθεί άμεσα λόγω της μη ολοκλήρωσης ως σήμερα του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2016». Η προαναφερόμενη ποσοστιαία έκπτωση μπορεί να είναι και αρνητική, χωρίς να υπερβαίνει το 5 %, σύμφωνα με το 63ο άρθρο του Ν. 4257/2014. Τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών αναφέρονται αναλυτικά στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με κωδικό Π06/2016 μελέτης, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης.

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Ιλίου, Κάλχου 48 – 50, 3ος όροφος, στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, την 21/01/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 έως 09:30 π.μ.
 

Ο διαγωνισμός αναρτήθηκε στο portal του Δήμου Ιλίου στις 15/01/2016.
 
Για να δείτε ή να κατεβάσετε την Μελέτη, την Διακήρυξη και το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς του διαγωνισμού επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους στην ενότητα: Έγγραφα – Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί.
 

<!–