21/02/2014 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 – 8 άτομων

21/02/2014 Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 – 8 άτομων

Ανάρτηση ανακοίνωσης υπ’ αριθμ. ΣΟΧ  1/2014 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» ΕΣΠΑ 2007–2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Ιλίου.
 
Η έναρξη της 10ήμερης προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει την 22/02/2014 και λήγει την 04/03/2014.
 

<!–