21/11/2018 Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018

21/11/2018 Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018

Ανακοίνωση υπ. αριθμ. 42992/21-11-2018 για σύναψη συμβάσεως μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου ΠΕ-Ιατρών με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής.

Η έναρξης της 5ήμερης προθεσμίας (5 εργάσιμες ημέρες)  για την υποβολή αιτήσεων αρχίζει από 22/11/2018 και λήγει την 28/11/2018.

<!–