21/12/2020 – Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

21/12/2020 – Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος

Ο Δήμαρχος ΙΛΙΟΥ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, που αφορά την «Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος» προϋπολογισμού 74.305,76€ (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες, τριακόσια πέντε ευρώ και εβδομήντα έξι λεπτά), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις αντίστοιχες ανάγκες του Δήμου, όπως προδιαγράφεται στη με κωδικό 148/20 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (ΦΕΚ 147 Α΄/08-08-2016).

 

  1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 21-12-2020, ημέρα Δευτέρα, και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ., στο κτίριο του Δήμου Ιλίου στον 2ο όροφο, επί της οδού Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 13122, διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.
  2. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι υποψήφιοι ικανοί να προσφέρουν τα προς προμήθεια είδη και τις προς παροχή υπηρεσίες, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση, δηλαδή Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, Συνεταιρισμοί, Ενώσεις Προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και Κοινοπραξίες Προμηθευτών. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα υποβάλλουν προσφορά στην Ελληνική γλώσσα.
  3. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου όπως αυτό περιγράφεται στη με κωδικό 148/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Προσφορές που δεν περιλαμβάνουν το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού γίνεται ατελώς από την αναθέτουσα αρχή. Η μελέτη και η διακήρυξη βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Ιλίου όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες να λαμβάνουν γνώση (Τμήμα Προμηθειών, Αποθηκών και Δημοτικής Περιουσίας, Κάλχου 48 – 50, 2ος όροφος, τηλ. 213 2030184, 213 2030136,  213 2030196, 213 2030195, Τ.Κ. 13122, κο Μ. Κρητικό, κα Ε. Τσαμπάση, κα Α. Μαμουνάκη, κα Α. Μαράτου, email: promithies@ilion.gr). Επίσης, θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Ιλίου www.ilion.gra.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

 

Π14820 – ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣa

Π14820 – Περίληψη Διακήρυξηςa

Π14820 – Διακήρυξηa

Π14820 – ΤΕΥΔa

Π14820 – Αίτηση Συμμετοχήςa

Π14820 – Έντυπο οικονομικής προσφοράςa

Τελευταία Νέα