212/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση, καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»

212/2020 – Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση, καθαρισμός δικτύου αποχέτευσης»