213/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων σχετικά με την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»

213/2020 – Έγκριση παράτασης της οριζόμενης προθεσμίας των συμβάσεων σχετικά με την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιλίου»