214/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Α’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου

214/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου με σκοπό τη στέγαση του Α’ Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Ιλίου